INFORMARE

 

Acte normative de interes:

-  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 118/2019 privind Registrul  automatizat  cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale

-  Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Telefon de contact: 0230-203255

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

 

 • sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, programul este de luni până vineri între orele 08.30-13.00;
 • Poliția Municipiului Rădăuţi, programul este de luni până vineri între orele 08.30-10.30;
 • Poliția Municipiului Fălticeni, programul este de luni până vineri între orele 08.30-10.30;
 • Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, programul este de luni până vineri între orele  08.30-10.30;
 • Poliția Municipiului Vatra Dornei, programul este de luni până vineri între orele 08.30-10.30;
 • Poliția Orașului Gura Humorului, programul este de luni până vineri între orele 08.30-10.30;
 • Poliția Orașului Siret, programul este de luni până vineri între orele 08.30-10.30.

  

Certificat de cazier judiciar


CONDIȚIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE CAZIER JUDICIAR/ADEVERINTELOR DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică (sunt asimilate persoanelor fizice PFA, ÎI, ÎF)

 

- Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), se poate prezenta personal, la orice subunitate de poliție din județul Suceava sau din țară  în care există ghișeu de cazier judiciar, respectiv la sediul I.P.J. Suceava, Poliția Municipiului Rădăuţi, Poliția Municipiului Fălticeni, Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Poliția Municipiului Vatra Dornei, Poliția Orașului Gura Humorului și Poliția Orașului Siret, însoţită de:

 

Acte necesare - actul de identitate aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă),

 

 - În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore sau de către un împuternicit al acestora.

 

 Acte necesare

 • actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;
 • certificatul de naștere al minorului, în copie și original.

 

- În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit/avocat

 

Acte necesare

 • actul de identitate împuternicit aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă);
 • copie act identitate titular certificat;
 • procura autentificată, în original și copie/ împuternicire avocațială în original .

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova și Ucraina , în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

Împuternicirea avocațială trebuie emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 și Statutului profesiei de avocat. Conținutul împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte : avocatul care a fost mandatat , scopul și durata mandatului, de asemenea numărul  și data contractului de asistență juridică.

 

- În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteea, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

 

- În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

 

- Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

 

- Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

 

- Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

 

- Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.


 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

 

- Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică se poate adresa, prin reprezentant legal, oricărei subunități de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, respectiv la sediul I.P.J. Suceava, Poliția Municipiului Rădăuţi, Poliția Municipiului Fălticeni, Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Poliția Municipiului Vatra Dornei, Poliția Orașului Gura Humorului și Poliția Orașului Siret.

 

Acte necesare

 • dovada calității de persoană juridică; (act constitutiv, certificat de înregistrare)
 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice (împuternicire model Anexa 38 din HG nr. 345/2010);

Nu mai sunt necesare copii după actul constitutiv/ certificat de înregistrare la Registrul Comerțului !!! Acestea vor fi prezentate în original, vor fi verificate de personalul ghișeelor care va extrage datele relevante ( denumire, CUI, administratori etc) și vor fi restituite reprezentanților persoanelor juridice.

Pentru PFA, ÎI și IF nu se eliberează certificat de cazier judiciar pentru persoană juridică.


 

Obținerea certificatului de cazier judiciar online

 

Începând cu data de 01.02.2023, cetățenii români necunoscuți în evidențele cazierului judiciar,  pot depune și obține  certificat de cazier judiciar online, fiind create 2 mecanisme : direct prin autentificarea în portalul hub.mai.gov.ro sau prin accesarea ghiseul.ro, cele două platforme fiind interconectate.

 

-  ghiseul.ro – prin autentificare  utilizând credențialele de acces aferente platformei.     

-  hub.mai.gov.ro – prin crearea unui cont în HUB,  introducând datele  de identificare solicitate.

 

După crearea contului în HUB, cetățenii vor primi un cod pe adresele personale de mail.  Pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al MAI unde se va proceda la validarea indentității electronice. Odată cu prezentarea la ghișeu, cetățenii vor avea asupra lor cartea de identitate și codul atribuit la crearea contului. Ulterior validării contului, cetățenii vor accesa secțiunea ,,servicii ”, vor selecta motivul căutării  din nomenclator, vor trimite cererea precompletată cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera  automat certificatul de cazier judiciar, semnat electronic.

 

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

 

Nu se eliberează certificate de cazier judiciar/adeverințe de integritate comportamentală prin poștă electronică!

 


 

 

Alte precizări de interes

 

pentru evitarea aglomerării ghișeelor în care se eliberează certificatele de cazier judiciar / adeverințele de integritate, ori de câte ori se impune depunerea certificatului de cazier judiciar/ adeverințelor de integritate ( concurs, angajare, licitație, obținere permis auto etc.), cetățenii pot solicita  instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.)  obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului,  în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice”.

 

 


 

Rectificarea datelor înscrise în cazierul judiciar

 

Persoana care figurează în evidența cazierului judiciar  poate cere rectificarea datelor înscrise  sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund  situației reale  sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea  dispozițiilor legale. Cererea de rectificare trebuie motivată, însoțită de acte doveditoare și se adresează unității de poliție  care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice  susținerile petiționarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar  s-a înscris o mențiune greșită, procedează la rectificarea datelor și comunică sau eliberează  un nou act în locul celui contestat.  Unitatea de poliție va comunica petiționarului  modul de soluționare a cererii în cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare  a cazierului judiciar, poate introduce contestație, inclusiv pentru situația  în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar  nu se datorează unității de poliție, în termen de 30 de zile  de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competență domiciliază.

 


 

Obținerea adeverinței pentru integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019

 

a)  Orice persoană fizică  poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la locul de naștere sau de domiciliu/reședință/flotant numai la sediul  IPJ Suceava – Serviciul Cazier Judiciar-ghișeu, fără achitarea vreunei taxe.

            Acte necesare:

 • actul de identitate  în original, aflat în termen de valabilitate (carte de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor UE, carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă).

b)  În situația în care adeverința pentru integritate comportamentală  se solicită prin împuternicit, actele necesare sunt:

 • actul de identitate împuternicit în original, aflat în termen de valabilitate (carte de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor UE, carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă).
 • copie act de identitate titular adeverință
 • procura autentificată, în original și copie.  Conținutul procurii trebuie  formulat în termeni clari, din care să rezulte  persoana care a fost mandatată , scopul și durata mandatului.

Adeverința pentru integritate comportamentală se eliberează  în cel mult 3 zile pentru  necunoscuți și cunoscuți cu antecedente penale, dacă cererea se adresează la locul de naștere  și cel mult 30 de zile  pentru cei ce se adresează la Serviciile Cazier  din alt județ decât cel de naștere.

Cu acordul persoanei verificate (consimțământ expres , exprimat în scris) instituțiile din sistemul de învățământ , sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate  publică sau privată pot solicita o copie de pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține , potrivit Legii nr.290/2004 republicată, extrasul de pe cazierul judiciar.

Adeverința  de integritate comportamentală are valabilitate 6 luni, însă nu se substituie  certificatului de cazier judiciar.

 

 

Modele

 

- cerere de eliberare a extrasului de pe cazierul judiciar persoană fizică  descarcă_cererea

- persoane juridice  descarcă_cererea

- model împuternicire persoană juridică   descarcă_cererea

- cereri de eliberare a certificatelor de integritate comportamentală  descarcă_cererea