SERVICIUL CABINET

Şef serviciu

Comisar şef EPUREANU Ionuț

 

Studii: 

Facultatea de drept - Universitatea "Al.I. Cuza" Iași;
Curs postuniversitar "Științe Penale" - Universitatea "Al.I. Cuza" Iași​.

Serviciul Cabinet este structura de specialitate care asigură organizarea şi coordonarea principalelor misiuni şi activităţi, managementul situaţiilor de criză, etc. asigurând suportul decizional al conducerii inspectoratului.
Serviciul Cabinet asigură derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, repartizarea şi soluţionarea documentelor adresate conducerii inspectoratului, desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu publicul şi relaţii publice.
Are în responsabilitate activitatea de relaţii internaţionale precum şi desfăşurarea activităţilor specifice Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

 


 

SERVICIUL RESURSE UMANE

Î/Șef serviciu

Comisar șef EPUREANU Georgiana

 

Studii:

Facultatea de drept - Universitatea "Al.I. Cuza" Iași;
Curs postuniversitar "Științe Penale" - Universitatea "Al.I. Cuza" Iași​.

Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

 


 

SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Şef serviciu

Comisar șef BIZOM Bogdana-Ioana

 

Studii:

Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Universitatea , "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca;
Master "Comunicare și Relații Publice" – Facultatea de Litere, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava".

Serviciul Pregătire Profesională este serviciul de specialitate din cadrul aparatului județean al I.P.J. Suceava care gestionează și coordonează activitatea de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul instituției. 

Principalele atribuții sunt:

  • formarea profesională inițială în instituțiile de învățământ care pregătesc personal al Poliției Române 
  • perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă
  • coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești pe patru componente esențiale: pregătirea tactică, pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării, pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu. 

Obiectivul principal al serviciului îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul îndeplinirii cu succes a  dezideratelor instituționale.

 


 

BIROUL JURIDIC

Şef birou

Comisar șef MIRĂUŢ Romeo-Dumitru

 

Studii:

Academia de Poliție "Al. I. Cuza" Bucureşti;
Curs postuniversitar "Relații Internaționale";
Master "Managementul Administrației Publice din Țările Uniunii Europene".

Biroul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

 


 

BIROUL CONTROL INTERN

Şef birou

Comisar șef ROMAN Mihai

 

Studii:

Academia de Poliție "Al. I. Cuza" - Facultatea de drept, arma poliție, curs de zi;
Curs postuniversitar "Științe penale" la Academia de Poliție "Al. I. Cuza";
Curs master "Comunicare și relații publice" la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de litere.

Biroul Control Intern este structura specializată în realizarea controalelor, verificarea petiţiilor cetăţenilor, a rapoartelor şi memoriilor personalului, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate inspectoratului şi cercetarea penală a infracţiunilor săvârşite de personalul Poliţiei Române, cu excepţia celor care sunt, în mod obligatoriu, în competenţa de soluţionare a altor organe de cercetare penală.

 


 

SERVICIUL LOGISTIC

Şef serviciu

Comisar șef BOACĂ Dan

 

Studii:

Institutul Militar de Intendență și Finanțe "Gheorghe Lazăr", Facultatea de Intendență și Finanțe;
Curs de perfecționare specialitatea"Administrarea patrimoniului imobiliar".

Serviciul Logistic este structura de specialitate cu atribuţii de îndrumare, coordonare, control şi execuţie privind activitatea de asigurare cu tehnică, materiale şi servicii necesare îndeplinirii misiunilor şi pregătirii poliţiştilor din cadrul inspectoratului.

 


 

SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

Şef serviciu

Comisar șef REZUȘ Marian

 

Studii:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași - Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Serviciul Comunicaţii şi Informatică este structura de specialitate care asigură organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind funcţionarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemului informatic, asigură transmisiile de date ale tuturor structurilor de poliţie, precum şi securizarea comunicaţiilor şi confidenţialitatea prelucrării datelor prin aceste reţele.

 


 

SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

Șef serviciu

Comisar șef COTA Ionela-Monica

 

Studii:

Academia de Poliţie "A.I. Cuza";
Curs postuniversitar "Economie și Informatică Economică" - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava;
Master "Științe Penale și Criminalistică" - Universitatea Mihail Kogălniceanu Iași.

Serviciul Cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative este structura de specialitate care asigură organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţilor din domeniul cazierului judiciar, evidenţei operative, statisticii, evidenţelor speciale şi arhive având ca scop cunoaşterea situaţiei operative, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

 


 

FINANCIAR

Contabil șef

Comisar șef BALTĂ Mihăiță-Cristian

 

Studii:

Facultatea de turism și servicii - Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava;
Master "Expertiză tehnică și evaluare financiară" - Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava.

Financiar este structura organizatorică, condusă de un contabil şef, aflată în subordinea directă şi nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul şef fiind investit cu autoritate decizională asupra personalului care desfăşoară activităţi specifice financiar contabile.

 


 

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

Șef Serviciu

Comisar șef CHELBA Florin

 

Studii:

Facultatea de Drept;
Curs postuniversitar "Ştiinţe Poliţieneşti";
Curs postuniversitar "Managementul instituţiilor publice".

Serviciul de Ordine Publică este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care coordonează, îndrumă şi controlează activităţile ce revin poliţiei pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, asigură aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin poliţiei în conformitate cu prevederile legale privind regimul silvic, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

 


 

SERVICIUL RUTIER

Şef Serviciu

Comisar șef JUCAN Petru

 

Studii:

Academia de Poliţie;
Curs postuniversitar de limbi straine - engleză;
Curs postuniversitar "Economie si informatică economică";
Master "Sţiinte penale şi criminalistică".

Serviciul Rutier este structura de specialitate care răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei cu privire la supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.

 


 

SERVICIUL PENTRU ACȚIUNI SPECIALE

 

Î/Şef Serviciu

Comisar șef RADU Iulian

 

Serviciul pentru Acțiuni Speciale este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care intervine şi desfăşoară activităţi pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, sprijină celelalte structuri operative pentru îndeplinirea unor acţiuni, misiuni cu grad sporit de dificultate.

 


 

SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE

Î/Şef serviciu

Comisar șef de poliție ANCHIDIN Dan-Lucian

 

Serviciul de Investigaţii Criminale este structura de specialitate care desfăşoară activităţi în vederea combaterii infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, avutului public şi privat, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

 


 

SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

Șef serviciu

Comisar şef JURAVLE Tudor-Petru

 

Studii:

Academia de Poliţie "Al. I Cuza" București;
Master "Combaterea Crimei Organizate" - Academia de Poliţie "Al. I Cuza" București.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice este structura de specialitate care urmăreşte menţinerea unui climat de legalitate în mediul de afaceri necesar funcţionării economiei de piaţă şi care efectuează activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor de natură economico - financiară.

 


 

SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI SI SUBSTANTE PERICULOASE

Șef serviciu

Comisar șef PANȚÎRU Gabriel-George

 

Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase este structura de specialitate care exercită, potrivit legii, controlul asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor periculoase, supraveghează modul în care se efectuează operaţiunile cu agenţi nucleari, bacteriologici sau chimici şi asigură intervenţia la incidentele din domeniu.

 


 

CENTRUL DE REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ

Șef Centru de Reținere și Arestare Preventivă

Comisar șef VAȘCOVICI Florin-Petru

 

Centrul de reţinere şi arestare preventivă (la nivel de birou) este structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, punerea în libertate şi respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege. Centrul de reţinere şi arestare preventivă se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare ce reglementează regimul executării pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

 


 

SERVICIUL CRIMINALISTIC

Şef serviciu

Comisar șef ONIU Gheorghe

 

Studii:

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie "A.I. Cuza";
Master "Managementul administrației publice în țările UE".

Serviciul criminalistic este structura de specialitate care desfăşoară activitatea de cercetare la faţa locului, realizează expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice criminalistice, precum şi lucrările specifice necesare identificării criminalistice.

 


 

BIROUL SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ

Șef birou

Comisar șef ONUȚU Ioan-Bogdan 

     

Biroul Siguranță Școlară este structura de specialitate care coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea delicvenței juvenile în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava; coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru creșterea gradului de siguranță a studenților  și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea criminalității, în incinta și zona adiacentă a centrelor, campusurilor universitare și a căminelor studențești din județul Suceava; cooperează cu celelalte structuri din cadrul M.A.I., alte autorități și instituții publice, precum și cu asociații și organizații neguvernamentale, formele asociative ale părinților, elevilor și studenților, pentru crearea unui climat optim de siguranță publică, necesar desfășurării procesului de învățământ.

 


BIROUL PROTECȚIA ANIMALELOR

Șef birou

Inspector ȘTIR Raluca

 

Biroul Protecția Animalelor este structura de specialitate care coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.