SERVICIUL CABINET

Gradul profesional: Comisar şef
Numele şi prenumele: PAPUC Ionel-Cristian
Funcţia: Şef serviciu
Studii: Academia de Poliţie "Al. I Cuza";
Curs postuniversitar "Ştiinţe poliţieneşti - Criminalistică";
Curs postuniversitar "Managementul Instituţiilor Publice";
Curs postuniversitar "Managementul Afacerilor Interne - Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza".
Serviciul Cabinet este structura de specialitate care asigură organizarea şi coordonarea principalelor misiuni şi activităţi, managementul situaţiilor de criză, etc. asigurând suportul decizional al conducerii inspectoratului.
Serviciul Cabinet asigură derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, repartizarea şi soluţionarea documentelor adresate conducerii inspectoratului, desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu publicul şi relaţii publice.
Are în responsabilitate activitatea de relaţii internaţionale precum şi desfăşurarea activităţilor specifice Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

Gradul profesional: Comisar
Numele şi prenumele: EPUREANU Georgiana
Funcţia: Împuternicit Șef serviciu
Studii:  
Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

BIROUL JURIDIC

Gradul profesional: Comisar
Numele şi prenumele: MIRĂUŢ Romeo
Funcţia: Şef birou
Studii: Academia de Poliție "Al. I. Cuza" Bucureşti;
Curs postuniversitar "Relații Internaționale";
Master "Managementul Administrației Publice din Țările Uniunii Europene".
Biroul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

 

BIROUL CONTROL INTERN

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: ROMAN Mihai
Funcţia: Şef birou
Studii: Academia de Poliție "Al. I. Cuza" - Facultatea de drept, arma poliție, curs de zi;
Curs postuniversitar "Științe penale" la Academia de Poliție "Al. I. Cuza";
Curs master "Comunicare și relații publice" la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de litere.
Biroul Control Intern este structura specializată în realizarea controalelor, verificarea petiţiilor cetăţenilor, a rapoartelor şi memoriilor personalului, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate inspectoratului şi cercetarea penală a infracţiunilor săvârşite de personalul Poliţiei Române, cu excepţia celor care sunt, în mod obligatoriu, în competenţa de soluţionare a altor organe de cercetare penală.

 

SERVICIUL LOGISTIC

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: BOACĂ Dănuț
Funcţia: Împuternicit Şef serviciu
Studii:  
Serviciul Logistic este structura de specialitate cu atribuţii de îndrumare, coordonare, control şi execuţie privind activitatea de asigurare cu tehnică, materiale şi servicii necesare îndeplinirii misiunilor şi pregătirii poliţiştilor din cadrul inspectoratului.

 

SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: REZUȘ Marian
Funcţia: Şef serviciu
Studii:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași - Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Serviciul Comunicaţii şi Informatică este structura de specialitate care asigură organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind funcţionarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemului informatic, asigură transmisiile de date ale tuturor structurilor de poliţie, precum şi securizarea comunicaţiilor şi confidenţialitatea prelucrării datelor prin aceste reţele.

 

SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: DĂNILĂ Dănuț Mihai
Funcţia: Șef serviciu
Studii:

Academia de Poliție " Alexandru Ioan Cuza " București - Facultatea de Drept;
Curs postuniversitar "Științe penale" la
Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Drept;
Master "Managementul Administrației Publice din Țările Uniunii Europene" la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava -
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Serviciul Cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative este structura de specialitate care asigură organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţilor din domeniul cazierului judiciar, evidenţei operative, statisticii, evidenţelor speciale şi arhive având ca scop cunoaşterea situaţiei operative, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

 

FINANCIAR

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: BALTĂ Mihăiță Cristian
Funcţia: Împuternicit Contabil șef
Studii:
 
Financiar este structura organizatorică, condusă de un contabil şef, aflată în subordinea directă şi nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul şef fiind investit cu autoritate decizională asupra personalului care desfăşoară activităţi specifice financiar contabile.

 

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: SÂRBU Ovidiu
Funcţia: Șef serviciu
Studii:

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie "A.I. Cuza";
Master "Managementul în administrația publică din țările europene".

Serviciul de Ordine Publică este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care coordonează, îndrumă şi controlează activităţile ce revin poliţiei pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, asigură aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin poliţiei în conformitate cu prevederile legale privind regimul silvic, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

 

SERVICIUL RUTIER

Gradul profesional: Subcomisar
Numele şi prenumele: ȘINCARI Daniel
Funcţia: Împuternicit Şef Serviciu
Studii:  
Serviciul Rutier este structura de specialitate care răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei cu privire la supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.

 

SERVICIUL PENTRU ACȚIUNI SPECIALE

Gradul profesional: Comisar şef
Numele şi prenumele: MACIUC Vasile
Funcţia: Şef serviciu
Studii: Academia Forţelor Terestre - Sibiu;
Curs postuniversitar "Managementul Ordinii Publice în perspectiva integrării în structurile de securitate colectivă".
Serviciul pentru Acțiuni Speciale este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care intervine şi desfăşoară activităţi pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, sprijină celelalte structuri operative pentru îndeplinirea unor acţiuni, misiuni cu grad sporit de dificultate.

 

SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: CHIȚESCU Adrian Constantin
Funcţia: Împuternicit Şef serviciu
Studii: Academia de Poliţie "Al. I Cuza" București;
Curs Postuniversitar "Management public european".
Serviciul de Investigaţii Criminale este structura de specialitate care desfăşoară activităţi în vederea combaterii infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, avutului public şi privat, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

 

SERVICIUL DE INVESTIGARARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE 

Gradul profesional: Comisar şef
Numele şi prenumele: ILISEI Daniel - Adrian
Funcţia: Șef serviciu
Studii: Master ”Drept European”;
Facultatea de Drept – Universitatea ”Petre Andrei” Iași;
Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina.
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice este structura de specialitate care urmăreşte menţinerea unui climat de legalitate în mediul de afaceri necesar funcţionării economiei de piaţă şi care efectuează activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor de natură economico - financiară.

 

SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI SI SUBSTANTE PERICULOASE

Gradul profesional: Comisar
Numele şi prenumele: CRISTEA Vasile
Funcţia: Șef serviciu
Studii: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu” Iaşi - specializarea administraţie publică;
Masterat ”Comunicare şi Relaţii Publice” - Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
Curs postuniversitar ”Psihologie Judiciară” – Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca.
Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase este structura de specialitate care exercită, potrivit legii, controlul asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor periculoase, supraveghează modul în care se efectuează operaţiunile cu agenţi nucleari, bacteriologici sau chimici şi asigură intervenţia la incidentele din domeniu.

 

CENTRUL DE RETINERE SI ARESTARE PREVENTIVA

FUNCȚIE VACANTĂ

Gradul profesional:  
Numele şi prenumele:  
Funcţia: Șef Centru de Reținere și Arestare Preventivă
Studii:

 

Centrul de reţinere şi arestare preventivă (la nivel de birou) este structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, punerea în libertate şi respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege. Centrul de reţinere şi arestare preventivă se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare ce reglementează regimul executării pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

 

SERVICIUL CRIMINALISTIC

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: ONIU Gheorghe
Funcţia: Împuternicit Şef serviciu
Studii:  
Serviciul criminalistic este structura de specialitate care desfăşoară activitatea de cercetare la faţa locului, realizează expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice criminalistice, precum şi lucrările specifice necesare identificării criminalistice.