Autorizare deținători detectoare de metale:

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE DEȚINERE A DETECTOARELOR DE METALE, PERSOANA FIZICĂ:

         

În vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să depună la unitatea de poliţie prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente:
    a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie şi original);
    c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
    d) chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
    e) certificat de cazier judiciar.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE DEȚINERE A DETECTOARELOR DE METALE, PERSOANA JURIDICĂ:

         

Eliberarea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice se face pe baza următoarelor documente:
    a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
    b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie şi original);
    c) statutul societăţii (original şi xerocopie);
    d) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
    e) chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
    f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevăzute la lit. b) din Ordinului M.A.I. nr.251/31.05.2004.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE A DETECTOARELOR DE METALE:

         

În vederea obţinerii autorizaţiei pentru comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic solicitant va depune la unitatea de poliţie prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente:
    a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
    b) actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (copie şi original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;
    c) actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale (copie şi original);
    d) chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la C.E.C. suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
    e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor prevăzute la lit. c) din Ordinului M.A.I. nr.251/31.05.2004.

 

Condițiior impuse de Ordinului M.A.I. nr.251/31.05.2004 le sunt aplicabile prevederile O.U.G. 41/28.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.