Atestare detectiv particular:

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE       ATESTARE A CALITÃŢII DE DETECTIV PARTICULAR:

         

În conformitate cu prevederile Legii 329 din 08 iulie 2003 pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detective particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie   judeţene  următoarele acte:

        a) cerere;

        b) curriculum vitae;

        c) actul de stare civilă, în copie legalizată;

        d) actul de studii, în copie legalizată;

        e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;

        f) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;

        g) certificat de cazier judiciar;

        h) declaraţie din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 lit. e);

        i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

Prezentei legi îi sunt aplicabile prevederile O.U.G nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

Condițiior impuse de Legea 329 din 08 iulie 2003  le sunt aplicabile prevederile O.U.G. 41/28.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.