Modele cereri Serviciul Rutier:

1.  Model cerere pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 221 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat:

Menţionăm că soluţionarea unei astfel de cereri revine şefului poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române (art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

 

Testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, în vederea promovării acestuia, ca şi una din condiţiile necesare pentru reducerea perioadei de supendare se susţine la serviciul rutier care îl are în evidenţă (art. 106 alin. 1 lit. c din acelaşi act normativ).

 

La nivelul Serviciului Rutier Suceava, testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine săptămânal, în fiecare zi de marţi, orele 10:00, precum şi joi, orele 13:00, la sediul acestei structuri, situat în mun. Suceava, B-dul Universităţii, nr. 19, jud. Suceava.

 

Cererea de reducere a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce va fi întocmită şi depusă după promovarea testului de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie şi va însoţită de următoarele documente:

 • fotocopie după actul de identitate
 • fotocopie după dovada eliberată în urma reţinerii permisului de conducere
 • fotocopie după procesul verbal de constatare a contravenţiei prin care s-a dispus reţinerea permisului de conducere

2. Model cerere de comunicare a istoricului sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, prevăzută la art. 7 din O.M.A.I. nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie:

Cererea se soluţionează de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Cererea de comunicare a istoricului sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice va fi însoţită de:

 • fotocopie după actul de identitate al solicitantului
 • fotocopie după permisul de conducere al solicitantului
 • dovada achitării taxei de 5 lei, taxa respectivă constituind venit la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii

3. Model cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, prevăzută la art. 113 alin. (11) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 220 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat:

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, conform prevederilor de mai sus şi va fi depusă de către solicitant la sediul Serviciului Rutier Suceava, fiind însoţită de o fotocopie după:

 • actul de identitate
 • dovada eliberată în urma reţinerii permisului de conducere
 • dovada că solicitantul va părăsi teritoriul României în cel mult o zi lucrătoare după depunerea cererii

Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul va avea asupra sa, în original, documentele mai sus-menţionate.

4. Model cerere de păstrare a permisului de conducere eliberat de o autoritate străină la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, în termenele prevăzute de legislaţia rutieră, prevăzută la art. 212 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat :

Potrivit normei invocate, despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

 

De asemenea, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care va proceda la restituirea documentului la expirarea perioadei de suspendare.

 

Cererea va fi depusă de către solicitant la sediul Serviciului Rutier Suceava şi va fi însoţită de o fotocopie după:

 • actul de identitate
 • dovada eliberată în urma reţinerii permisului de conducere

Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul va avea asupra sa, în original, documentele mai sus-menţionate.

5. Model cerere comunicare informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare aplicate, prevăzută la art. 208 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat:

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul documentului, cu precizarea că aceste informaţii se comunică personal la sediul unităţii.

6. Model cerere restituire permis de conducere la expirarea termenului de suspendare, prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat:

Cererea va fi depusă de către solicitant la sediul Serviciului Rutier Suceava şi va fi însoţită de o fotocopie după:

 • actul de identitate

Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul va avea asupra sa, în original, actul de identitate, precum şi dovada eliberată în urma reţinerii permisului de conducere.

 

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

7. Model cerere de restituire permis de conducere în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat, prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat :

Cererea va fi depusă de către solicitant la sediul Serviciului Rutier Suceava şi va fi însoţită de o fotocopie după:

 • actul de identitate
 • actul medico-legal care confirmă încetarea afecţiunilor medicale

Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul va avea asupra sa, în original, actul de identitate, actul medico-legal care confirmă încetarea afecţiunilor medicale precum şi dovada eliberată în urma reţinerii permisului de conducere.

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

8. Model cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat, prevăzută la art. 219 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat:

Cererea va fi depusă de către solicitant la sediul Serviciului Rutier Suceava şi va fi însoţită de o fotocopie după:

 • actul de identitate
 • Ordonanţa procurorului/Hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat

Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul va avea asupra sa, în original, actul de identitate, Ordonanţa procurorului/Hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat, precum şi dovada eliberată în urma reţinerii permisului de conducere.

 

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

9. Model cerere solicitare aviz de acces la drumul public, prevăzută la art. 52 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Potrivit enunţului textului de lege invocat, proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.

De asemenea cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 33 alin. (1) din din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 87 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.

Precizăm că în conformitate cu prevederile Anexa 1 pct.1 din O.G. nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avizarea amenajării căilor de acces la drumul public se percepe, funcţie de termenul de eliberare a avizului, o taxă de 100 lei în regim normal (30 zile), respectiv 200 lei în regim de urgenţă (5 zile). Conform alin. 1 al art. 3 din actul normativ anterior menţionat, taxele respective constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

 

Cu ocazia depunerii cererii de solicitare aviz de acces la drumul public, aceasta va fi însoţită de:

 • Copie a Certificatului de Urbanism, în termen de valabilitate, eliberat de organele competente, pentru lucrările solicitate
 • Nota de constatare încheiată în urma verificărilor în teren, pe raza căreia se propune amenajarea accesului rutier, încheiată de Secţia de Drumuri Naţionale sau Direcţia de specialitate din cadrul Consiliului judeţean sau local, după caz
 • Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice şi copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate
 • Copie a actelor de proprietate pentru teren sau alte acte care permit ocuparea terenului în cauză
 • Copie a chitanţei de atestare a achitării taxei prevăzute de O.G. nr. 128/2000, cu modificările prevăzute de O.G. nr. 70 din iunie 2009.
 • Proiect tehnic, care trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat
 • Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.

10. Model cerere pentru avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea şi/sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor şi/sau pietonilor:

Precizăm că în conformitate cu prevederile Anexa 1 pct.1 din O.G. nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avizarea amenajării căilor de acces la drumul public se percepe, funcţie de termenul de eliberare a avizului, o taxă de 100 lei în regim normal (30 zile), respectiv 200 lei în regim de urgenţă (5 zile). Conform alin. 1 al art. 3 din actul normativ anterior menţionat, taxele respective constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

 

Cu ocazia depunerii cererii de avizare a efectuării lucrărilor care implică închiderea şi/sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice, aceasta va fi însoţită de:

 • Copie a Certificatului de Urbanism, în termen de valabilitate, eliberat de organele competente, în cazul lucrărilor de investiţii
 • Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice şi copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate
 • Memoriu de prezentare a categoriei lucrărilor şi a tehnologiei de execuţie, care trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat
 • Planşele cu schemele de semnalizare rutieră temporară a zonei de drum în lucru, care vor conţine inclusiv semnalizarea rutieră permanentă. Acestea vor fi completate în funcţie de situaţia concretă de pe teren.
 • Schiţa cu rutele ocolitoare propuse, în cazul devierii circulaţiei, cu precizarea categoriilor funcţionale şi administrativ-teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completată cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat, reţeaua de drumuri publice din zona afectată, semnalizarea rutieră permanentă şi temporară, propusă, aprobarea de la deţinătorii de reţele edilitare, după caz.
 • Document din partea administraţiei publice locale sau administratorului drumului public, în cazul lucrărilor de întreţinere sau reparaţie

Copie a chitanţei de atestare a achitării taxei prevăzute de O.G. nr. 128/2000, cu modificările prevăzute de O.G. nr. 70 din iunie 2009.

11. Model cerere pentru acordarea avizului Poliţiei Rutiere pentru proiectele de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice şi alte dispozitive speciale:

Precizăm că în conformitate cu prevederile Anexa 1 pct.1 din O.G. nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avizarea amenajării căilor de acces la drumul public se percepe, funcţie de termenul de eliberare a avizului, o taxă de 100 lei în regim normal (30 zile), respectiv 200 lei în regim de urgenţă (5 zile). Conform alin. 1 al art. 3 din actul normativ anterior menţionat, taxele respective constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

 

Cu ocazia depunerii cererii de avizare a proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice şi alte dispozitive speciale, aceasta va fi însoţită de:

 • Copie a Certificatului de Urbanism, în termen de valabilitate, eliberat de organele competente, pentru lucrările solicitate
 • Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice şi copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate
 • Copie a chitanţei de atestare a achitării taxei prevăzute de O.G. nr. 128/2000, cu modificările prevăzute de O.G. nr. 70 din iunie 2009.
 • Proiect tehnic, care trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat

12. Model cerere în vederea obţinerii avizului pentru organizarea şi desfăşurarea unui concurs/antrenament pe drumurile publice :

Cu ocazia depunerii cererii în vederea obţinerii avizului pentru organizarea şi desfăşurarea unui concurs/antrenament pe drumurile publice, aceasta va fi însoţită de:

 • Cerere, depusa la Inspectoratul Judetean de Politie, care va cuprinde: datele de identificare ale solicitantului, acordul federatiei de profil/acordul directiei judetene de sport, locul desfasurarii concursului, tipul concursului, orarul desfasurarii, persoana de contact, persoana responsabila din partea organizatorului, numarul estimativ de participanti
 • Documentul care atesta inscrierea in Registrul Sportiv sau avizul autoritatii sportive competente
 • Avizul administratorului drumului public
 • Planul de securitate al concursului, care trebuie sa cuprinda: schema drumului pe care se va desfasura concursul, evidentiindu-se zonele de risc, semnalizarea rutiera verticala si orizontala permanenta, semnalizarea rutiera temporara propusa, schemele cu rutele ocolitoare daca este cazul, evidentiindu-se orice tip de restrictie
 • Masurile propuse de organizator pentru desfasurarea in conditii de siguranta a traficului rutier
 • Posturile de interventie ale ambulantei/S.M.U.R.D. sau pompieri, in cazul unor incidente
 • Planul de asigurare si/sau restabilire a ordinii si linistii publice, aprobat de structurile specializate din M.A.I.

13. Model cerere pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului:

Menţionăm faptul că, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) din HG 69/2012 cu modificările şi completările ulterioare, măsura de suspendare încetează înainte de expirarea termenului de 6 luni, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • au trecut cel puţin 30 zile de la data înmânării, respectiv comunicării procesului-verbal de reţinere
 • se depune dovada achitării amenzii contravenţionale.

14. Model cerere de restituire a permisului de conducere la expirarea perioadei de suspendare, conform art. 219 alin. 1 lit. b din regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin HG 1391/2006 modificat și completat (Anexa nr. 16).